Arrow Left
Forbehold

Forbehold, rådgivning og generelle vilkår

Forbehold

Hjemmesiden gennemgås løbende for at sikre, at alle informationer, funktioner og selvbetjeningsværktøjer på hjemmesiden er opdaterede, korrekte og præcise. Det er dog ingen garanti for, at der ikke kan være regnefejl, taste- og trykfejl, mangler, undladelser eller på anden måde være sket ændringer, som gør, at informationerne på hjemmesiden er fejlagtige, forældede eller misvisende. Derfor fraskrives der ethvert ansvar for sådanne fejl og mangler og for eventuelle tab forbundet med brug af de generelle informationer på hjemmesiden.

Der tages også forbehold for manuelle fejl, herunder regne-, taste- og slåfejl ved svar via de elektroniske kanaler fx mails, kontaktformularer, den digitale postkasse, pensionstjek, pensionsplan og tilbud.

Ved enhver tvist om fortolkningen af informationer, materiale mv. på hjemmesiden eller digitale svar på henvendelser mv. fx om ret til og størrelse på ydelser og forsikringer, har det til enhver tid gældende aftalegrundlag for den enkelte pensionsordning forrang.

Med det gældende aftalegrundlag mener vi den til enhver tid gældende individuelle pensions- og forsikringsoversigt og det til enhver tid gældende pensionsregulativ/vilkår for pensionsordningen.


Nyhedsbreve

Vi anbefaler, at du søger professionel og individuel rådgivning, før du træffer beslutning på baggrund af informationer i nyhedsbrevene. Det skyldes, at nyhedsbrevene er en informationsservice af generel karakter og ikke er tænkt som personlig rådgivning, tilbud eller økonomiske og juridiske anbefalinger.

Selvom det tiltræbes, at informationerne i nyhedsbrevene er korrekte, kan der forekomme tekstmæssige eller tekniske fejl. Vi gør opmærksom på, at der ikke påtages noget ansvar for de tab, som sådanne fejl direkte eller indirekte måtte føre til. Ethvert ansvar for fejlagtige informationer, beregninger eller fejl på hjemmesider, udarbejdet af tredjemand, som nyhedsbreve linker til, fraskrives også.

Principper for rådgivningen

I rådgivningen gælder reglerne for finansielle virksomheder, som betyder, at der skal handles i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god praksis inden for virksomhedsområdet. Disse regler er bl.a. fastsat af Finanstilsynet.

Mundtlig og skriftlig rådgivning ydes ud fra den viden og det kendskab, der er på rådgivningstidspunktet, herunder de generelle og på rådgivningstidspunktet gældende branchestandarder, henstillinger, aftalegrundlag, lovgivning og praksis. Med rådgivning menes mundtlige og skriftlige anbefalinger, vejledninger, herunder beskrivelser af risici forbundet med en disposition, og oplysninger om umiddelbare konsekvenser af dine valg for pensionsordningen.

Det tilstræbes, at rådgivningen er af høj faglig standard, og der er stort fokus på at give dig et velafbalanceret og velinformeret grundlag for, at du kan træffe den for dig rigtige beslutning. Du oplyses om fordele og ulemper ved valget, herunder om risici eller principper for, hvordan der betales skat af et produkt. Du får aldrig personlige skattemæssige anbefalinger eller individuelle skattemæssige konsekvensberegninger. Hvis der gælder særlige skatteretlige problemstillinger for dig, opfordres du altid til at søge professionel skatterådgivning.

Pensionsrådgiverne har stor faglig viden og modtager løbende efteruddannede inden for forsikring og pension og aflønnes ikke i form af provision eller anden kontant bonus eller vederlag. Pensionsrådgiverne har ingen særlig eller personlig interesse i at få et bestemt resultat ud af rådgivningen, fx i form af mersalg. Rådgivningen tilgodeser derfor kun dine interesser, og du beslutter suverænt selv, hvilke til- eller fravalg du gør brug af i din pensionsordning. Det betyder blandt andet også, at efterfølgende krav på de økonomiske tab, eller følger dit eget aktive til- eller fravalg har medført, bliver afvist.

Rådgivningen er uafhængig, da resultatet af rådgivningen hverken direkte eller indirekte påvirker indtjeningen. Skulle der opstå situationer, hvor resultatet af rådgivningen kan dokumenteres at påvirke indtjeningen, vil du få oplysning om det i forbindelse med rådgivningen.

Rådgivningen omfatter de produkter, der tilbydes i pensionsordningen (både overenskomstbaserede og firmapensioner), hvor der er forskellige grader af valgfrihed - lige fra pensionsordninger uden valgfrihed over forskellige niveauer af valgfrihed med hensyn til ydelser og investeringssammensætning til den frivillige form for pensionsordning. Derfor kan der være rigtig mange individuelle og for dig særligt gældende forhold, som du skal være opmærksom på, og som kræver, at du skal tage kontakt for personlig og individuel rådgivning, før du beslutter dig. Fx skal du aldrig foretage omvalg uden forudgående personlig og individuel rådgivning, hvis du har været eller er alvorligt syg, har været i kontakt med eller modtaget udbetaling fra pensionsordningen på grund af sygdom, fordi der i disse situationer kan ske bortfald af forsikringsdækninger ved død eller tab af erhvervsevne.

Opstår der i en mundtlig rådgivning opmærksomhed på helt andre forhold, som kan være af væsentlig økonomisk betydning for dine valg, rådgives du om det, hvis forholdet er en direkte konsekvens af produkterne i din pensionsordning. Det kan fx være i en situation, hvor dit valg har betydning for, om du kan modtage offentlige ydelser. Ofte er der tale om problemstillinger, som knytter sig til komplicerede regler, som ligger langt udover pensionsrådgivernes kerneområder (forsikring og pension), fx fortolkning af regler i arbejdsløshedsforsikringslovgivningen eller på det socialretlige område. I disse situationer anbefales du at søge rådgivning hos anden aktør fx a-kassen eller opsøge juridisk eller professionel bistand.

Du bør aldrig lade generelle oplysninger, som du finder her på hjemmesiden, i medier, pressen, eller i beregningssystemer på internettet mv. stå alene uden personlig og individuelle rådgivning fra pensionsrådgiverne, før du beslutter dig for valg i din pensionsordning. Fx gælder der særlige regler for din ret til dækning, hvis du er ansat i fleksjob, eller har anden beskæftigelse med offentligt løntilskud. I sådanne situationer kan rigtig mange af de generelle oplysninger på hjemmesiden eller mulighed for valg være direkte misvisende eller ikke gælde for dig. Kontakt os her for personlig vejledning.

Generelle vilkår ved brug af hjemmesiden

Der gennemgås løbende, at hjemmesiden er fri af virus eller andre for dit it-udstyr skadelige programmer, men adgang og anvendelse af hjemmesiden sker uden ethvert ansvar.

Links til tredjepart på hjemmesiden er tiltænkt som servicetilbud. Der indestås ikke for og fraskrives i øvrigt ethvert ansvar for fejlagtige oplysninger i regnesystemer, tjenesteydelser eller oplysninger i materiale produceret eller gjort tilgængelig på sådanne linkede sites, og som ejes og administreres af tredjepart.

På hjemmesiden finder du, under menupunktet ”Presse” billeder og logoer til fri afbenyttelse. Andre billeder, logoer, tekster mv. på hjemmesiden må ikke gengives, distribueres eller offentliggøres uden samtykke.

Der forbeholdes ret til og uden ansvar med øjeblikkelig virkning at lukke hele eller enkelte sider på hjemmesiden.

Dataansvarlig er Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, og ejer og administrator af hjemmesiden er Sampension Administrationsselskab A/S. Adresse og kontakt: Tuborg Havnevej 14, 2900 Hellerup, Danmark, CVR-nr. 55 83 49 11, telefon 77 33 18 77.

Databehandler er Sampension Administrationsselskab A/S. Adresse og kontakt: Tuborg Havnevej 14, 2900 Hellerup, Danmark, CVR-nr. 11373933, telefon 77 33 18 77.