Markedskommentar - februar 2020

Hver måned kommenterer investeringsafdelingen afkastet for pensionskassen.

Afkastet i PJD var i februar -2,6 % målt i danske kroner efter afdækning af valutarisiko, men før pensionsafkastskat (PAL).

Nervøsiteten på markederne, der havde præget det meste af januar, aftog i starten af februar i lyset af underskrivelsen af handelsaftalen mellem Kina og USA, samt Storbritanniens udmeldelse af EU, der nu begge `bare´ i praksis skulle føres ud i livet. Som februar skred frem blev det mere og mere klart, at Corona-virus-udbruddet i Wuhan havde bredt sig til de fleste kontinenter, og usikkerheden om hastigheden og omfanget af udbruddet skabte øget bekymring på verdens finansmarkeder. I et forsøg på at dæmme op for smittespredningen nedlukkede både myndigheder og virksomheder forskellige aktiviteter, hvilket hurtigt fik realøkonomiske konsekvenser. Kina blev det første land til at igangsætte både finans- og pengepolitiske stimulanser, mens de store centralbanker i Europa, Japan og Storbritannien og USA afventede udviklingen. I USA kom Demokraterne efter lidt startvanskeligheder i gang med deres primær-valg, der skal ende med at udpege den demokratiske præsidentkandidat til november måneds præsidentvalg.

Corona-virussens spredning til de fleste kontinenter i løbet af februar skabte en usikkerhed, der betød, at februar måned afkastmæssigt blev en måned med generelt store fald på aktiemarkederne, og måneden fulgte dermed op på den foregående måneds dårlige afkastperformance. Emerging markets aktier kom bedst igennem februar måned med et fald på 5,5 % tæt fulgt af de danske (-5,6 %) og en anelse efter de asiatiske (-6,5 %) aktier, mens europæiske (-7,9 %), amerikanske (-8,3 %) og britiske (-9,0 %) aktier haltede noget bagefter – alle afkast er målt i lokal valuta og er for de toneangivende aktieindeks for de respektive markeder. Renterne fortsatte i februar med at falde – specielt de lange renter – efterhånden som udbruddet af Corona-virus blev mere omfattende og gav en forstærket forventning til rentenedsættelser.

Afkast på nedenstående aktivklasser er angivet i danske kroner efter afdækning af valutarisiko.

PJDs beholdning af børsnoterede aktier gav i februar et negativt afkast (-8,0 %). Porteføljen af danske aktier bidrog negativt til afkastet, ligesom aktierne fra de udviklede markeder, hvor størstedelen af investeringerne er placeret, og investeringerne i emerging markets-aktier blev nedskrevet.

Værdien af PJDs beholdning af unoterede aktier (private equity) faldt i februar med 1,5 %, hvilket for året giver en samlet nedskrivning på 1,8 %.

For porteføljen af kreditsikre obligationer steg værdien af beholdningerne af både danske og europæiske statsobligationer, samt beholdningen af realkreditobligationer. Porteføljen af obligationer mv. med mere væsentlige kreditricisi blev nedskrevet i februar måned.

Blandt de alternative investeringer steg værdien af beholdningen af hedgefonde, mens beholdningerne af ejendoms¬investeringer og infrastruktur, samt skovinvesteringer faldt i februar.

Valutakursændringer har i årets første to måneder bidraget positivt til afkastudviklingen, eftersom den danske krone er blevet svækket 2,0 % i forhold til den amerikanske dollar. Da PJD afdækker hovedparten af valutakursrisikoen overfor den amerikanske dollar er denne gevinst dog mindsket. Størstedelen af valutaeksponeringen vedrører investeringerne i aktier og obligationer.