Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Oplysninger om bæredygtighed

Denne side indeholder den lovpligtige information om pensionsproduktets bæredygtighedsrisici, negative bæredygtighedsvirkninger og hvordan det fremmer miljømæssige karakteristika.

Fremme af miljømæssige karakteristika

Sammenfatning

Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige karakteristika, men det har ikke bæredygtig investering som sit mål.

Det "finansielle produkt" er i denne sammenhæng din pensionsordning hos Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger.

Produktet søger at fremme hensynet til klimaforandringer i form af målsætningerne i FN’s ’Paris-aftale’ om en maksimal temperaturstigning på 2 grader – og tæt på 1,5 grader – i forhold til præindustrielt niveau.

For at understøtte det, er der fastsat en net-zero 2050 målsætning (”Net-Zero 2050 målsætningen”) der omfatter alle pensionsvirksomhedens investeringer. Net-Zero 2050 målsætningen betyder, at den samlede udledning af drivhusgasser fra investeringerne skal reduceres til netto nul senest i 2050.

Der er endvidere fastsat en delmålsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser med 45% i perioden 2020-2030 (”2030 målsætningen”).

Både Net-Zero 2050 målsætningen og 2030 målsætningen tager afsæt i reduktionsmål anbefalet af FN’s Klimapanel og Det Internationale Energiagentur.

Net-Zero 2050 målsætningen og 2030 målsætningen, der er beskrevet ovenfor, omfatter alle pensionsvirksomhedens investeringer, uanset om der er tale om direkte eksponeringer i investeringsmodtagende enheder eller andre typer eksponeringer mod disse enheder.

Klimamålsætningerne er dermed en integreret del af investeringsstrategien og reduktion af investeringernes klimaaftryk, i overensstemmelse med Net Zero 2050 målsætningen og 2030 målsætningen, en integreret del af investeringsprocesserne.

Følgende bæredygtighedsindikator anvendes til at overvåge om de reduktionsmål, der er sat for investeringerne på baggrund af Net Zero 2050 målsætningen og 2030 målsætningen, opnås:

  • Beregning af klimaaftryk (CO2e-udledning)

Beregningen af investeringernes klimaaftryk tager afsæt i både rapporteret data og modelbaserede beregninger.

For børsnoterede aktier anvendes rapporteret data, der indhentes via ekstern dataleverandør ISS ESG. For andre investeringer, f.eks. investeringer i fonde, herunder private equity-, private debt (gæld), og infrastrukturfonde anvendes både rapporteret data og, hvor det ikke er muligt, modelbaserede beregninger.

CO2e-emissionstal for enkeltinvesteringer er forbundet med usikkerhed. Det gælder både for rapporteret data og for data baseret på modeller, som beskrevet ovenfor. Usikkerheden skyldes blandt andet at virksomhedernes opgørelse af egne emissionstal (rapporteret data) i sig selv er vanskelig og kan være delvist forbundet med skøn. Hvor der anvendes modelbaserede opgørelser, øges denne usikkerhed, da de ikke tager afsæt i virksomheden selv men i sammenlignelige økonomiske aktiviteter.

Det er pensionsvirksomhedens opfattelse, at opgørelsen af investeringernes klimaaftryk, herunder ved at kombinere rapporterede og modelbaserede data, giver et rimeligt billede af udviklingen i investeringernes samlede klimaaftryk og derfor også er egnede som grundlag for at overvåge om investeringerne holder sig inden for rammerne af de klimamålsætninger der er sat for porteføljen.

Produktet er aktivt forvaltet med vægt på omkostningseffektivitet i både den interne og eksterne forvaltning. Der investeres i et bredt spektrum af investeringsmuligheder, som omfatter noterede og unoterede markeder.

Udover de nævnte klimamålsætninger, er alle investeringer underlagt de øvrige dele af pensionsvirksomhedens ansvarlighedspolitik, der er en integreret del af pensionsvirksomhedens investeringsbeslutningsprocesser, herunder i forberedelsen af investeringer.

Det medfører blandt andet, at der inddrages hensyn til god selskabsledelse og investeringernes sociale indvirkning, herunder i forhold til arbejdstagerrettigheder.

Aktivt ejerskab indgår som en integreret del af investeringsstrategien og de enkelte trin i investeringsprocessen. Pensionsvirksomheden forholder sig aktivt til selskaber, der vurderes ikke at agere ansvarligt i forhold til selskabets miljø- og klimamæssige indvirkning, sociale indvirkning og god selskabsledelse, herunder via stemmeafgivelse og igennem dialog med selskabets ledelse og andre interessenter.

Investeringer via eksterne forvaltere er underlagt de samme retningslinjer som øvrige aktiver, med de begrænsninger der følger af, at aktiverne ikke forvaltes direkte.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at de hensyn der søges fremmet ved at lade de nævnte klimamålsætninger og øvrige hensyn og principper indgå i som fundament for pensionsvirksomhedens ansvarlighedspolitik ikke i sig selv medfører at investeringerne samlet set eller hver for sig kan anses for ”bæredygtige”.

Intet bæredygtigt investeringsmål

Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige karakteristika, men det har ikke bæredygtig investering som sit mål.

Bemærk, at selvom det finansielle produkt ikke har bæredygtig investerings som sit mål, kan produktet indeholde bæredygtige investeringer. I den periodiske rapportering, der vises på pensionsvirksomhedens hjemmeside, findes der mere information om, hvor stor en andel af produktet der anses for at være bæredygtige (se link nederst i denne erklæring), og hvordan gennemførte bæredygtige ikke i væsentlig grad skader nogen af de miljømæssige eller sociale bæredygtige investeringsmål

Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika

Produktet søger at fremme hensynet til klimaforandringer i form af målsætningerne i FN’s ’Paris-aftale’ om en maksimal temperaturstigning på 2 grader – og tæt på 1,5 grader – i forhold til præindustrielt niveau.

For at understøtte det, er der fastsat en net-zero 2050 målsætning (”Net-Zero 2050 målsætningen”) der omfatter alle pensionsvirksomhedens investeringer. Net-Zero 2050 målsætningen betyder, at den samlede udledning af drivhusgasser fra investeringerne skal reduceres til netto nul senest i 2050.

Der er også fastsat en delmålsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser med 45% i perioden 2020-2030 (”2030 målsætningen”).

Både Net-Zero 2050 målsætningen og 2030 målsætningen tager afsæt i reduktionsstier anbefalet af FN’s Klimapanel og Det Internationale Energiagentur.

For at understøtte arbejdet med Net-Zero 2050 målsætningen og 2030 målsætningen er der fastsat en handlingsplan for reduktion af investeringernes klimaaftryk (”handlingsplanen”).

Handlingsplanen fastsætter årlige reduktionsmål for både de samlede investeringer og for forskellige typer af økonomiske aktiviteter (sektorer), herunder de sektorer, der er de største udledere af drivhusgasser.

Handlingsplanen tager afsæt i det løbende arbejde der udføres af FN’s klimapanel, der er FN’s organ for vurdering af videnskab relateret til klimaforandringer. Handlingsplanen inddrager endvidere information og analyser fra andre relevante organisationer, herunder anbefalingerne i rapporten ”Net Zero by 2050” udarbejdet af Det Internationale Energiagentur.

Handlingsplanen indarbejder målsætningerne i Paris-aftalen i bred forstand, herunder Paris-aftalens princip om at klima-indsatsen skal inddrage sociale og regionale hensyn.

Handlingsplanen skal derudover understøtte, at Sampension aktivt deltager i omstillingen til en klimamæssigt bæredygtig økonomi ved løbende at afsøge mulighederne for investering i en grøn omstilling.

Handlingsplanen revurderes mindst en gang årligt, for at sikre inddragelse af ny tilgængelig viden og hensyn til den globale udvikling på området.

Der er ikke fastsat et referencebenchmark for at fastslå om produktet er i overensstemmelse med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som det søger at fremme. Ovennævnte Net-Zero 2050 målsætning og 2030 målsætning tager i stedet afsæt i reduktioner anbefalet af FN’s Klimapanel og Det Internationale Energiagentur.

Investeringsstrategi

Produktet er et markedsrentebaseret livscyklusprodukt, hvor opsparingen fordeles på årgangspuljer efter kundernes alder. Det er muligt at vælge mellem tre forskellige investeringsprofiler, lav, moderat og høj risikoprofil.

Målsætningen er at maksimere afkast under de risikorammer, som svarer til de enkelte årgangspuljer knyttet til den relevante risikoprofil. Den moderate risikoprofil tilrettelægges, så de yngste årgange opnår et afkast tæt på afkastet i aktiemarkedet med en mindre risiko gennem en vis risikospredning. De ældste årgange har en risiko tæt på afkastet på obligationsmarkedet med et højere forventet afkast gennem en vis risikospredning.

Produktet er aktivt forvaltet med vægt på omkostningseffektivitet i både den interne og eksterne forvaltning. Der investeres i et bredt spektrum af investeringsmuligheder, som omfatter noterede og unoterede markeder.

Alle investeringer der indgår i produktet, er omfattet af at klimamålsætningerne nævnt ovenfor under punktet »Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika«, uanset årgangspulje og valg af investeringsprofil. Klimamålsætningerne er således en integreret del af investeringsstrategien og reduktion af investeringernes i klimaaftryk i overensstemmelse med Net Zero 2050 målsætningen og 2030 målsætningen en integreret del af investeringsprocesserne.

Derudover er alle investeringer underlagt de øvrige dele af pensionsvirksomhedens ansvarlighedspolitik. Det medfører blandt andet at der tages hensyn til god selskabsledelse og investeringernes sociale indvirkning, herunder i forhold til arbejdstagerrettigheder.

God selskabsledelse
Nedenstående principper for god selskabsledelse anvendes ved deltagelse på generalforsamlinger (stemmeretsudøvelse) og i bestyrelser eller rådgivende organer, og når der er behov for at vurdere selskabers ledelsespraksis i konkrete sager. Der redegøres i det følgende for de principper pensionsvirksomheden anser for de væsentligste:

Bestyrelsessammensætning og organisering
Bestyrelsen i et selskab skal sammensættes, så de rette kompetencer og diversitet er til stede for at varetage bestyrelsens strategiske, ledelsesmæssige og kontrolmæssige opgaver. Bestyrelsen skal sikre en rimelig balance mellem fornyelse og kontinuitet, være til rådighed i tilstrækkeligt omfang, agere uafhængigt af særinteresser og varetage aktionærernes interesser.

Bestyrelsens opgaver og ansvar
Bestyrelsen i et selskab har ansvaret for den overordnede strategiske ledelse af selskabet med henblik på at sikre værdiskabelsen. Bestyrelsen skal fastlægge selskabets strategiske mål og sikre, at de nødvendige forudsætninger for at nå disse mål er til stede i form af såvel finansielle som kompetencemæssige ressourcer.

Bestyrelsen har ansvaret for at ansætte en kompetent direktion, fastlægge arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion, sikre klare retningslinjer for ansvarlighed, planlægning og opfølgning samt risikostyring.

Kommunikation og samspil med virksomhedens interessenter
Et selskab skal kommunikere tydeligt om mål, strategi, konkurrencemæssig position, drift og risikostyring således, at informerede beslutninger om ejerskab i selskabet kan træffes af eksisterende og mulige aktionærer.

Aflønningsprincipper
Der skal i et selskab være åbenhed om alle væsentlige forhold vedrørende selskabets politik for og størrelsen af ledelsesmedlemmernes vederlag, herunder fratrædelsesgodtgørelse, eventuelle gyldne faldskærme samt forsikrings- og pensionsordninger.

Selskabets politik for aflønning skal understøtte en langsigtet værdiskabelse. Programmer for aktieaflønning skal være revolverende og skal løbe over minimum 3 år efter tildeling. Optionsprogrammer skal være velbeskrevne og sikre langsigtet værdiskabelse.

Beskatning
Et selskab skal sikre gennemsigtighed og et højt informationsniveau omkring egne skatteforhold for både myndigheder og offentligheden for dermed at understøtte en korrekt vurdering af relevante skattemæssige forhold. Selskaberne skal sikre, at de både forholder sig til, hvad der er lovligt, og til intentionen bag den gældende regulering. Skat skal håndteres balanceret, forstået således, at skattebetalinger skal minimeres i det lovlige omfang, men således, at konstruktioner til nedbringelse af skattebetalinger i klar modstrid med lovgivers intentioner ikke anvendes.

Lobbyaktivitet
Selskaber har en generel forpligtelse til at tilrettelægge deres aktiviteter, så de er samfundsmæssigt ansvarlige, herunder med det nødvendige fokus på selskabernes miljø- og klimamæssige aftryk, sociale indvirkning og god selskabsledelse.

Det omfatter også selskabernes lobbyaktiviteter.

Et selskabs lobbyaktiviteter bør således udøves under hensyntagen til internationalt anerkendte principper og retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd. Det gælder særligt FN’s Global Compact, FN’s Paris-aftale og OECD’s retningslinjer ansvarlig virksomhedsadfærd for multinationale virksomheder.

Lobbyaktivitet anses for ansvarlig, hvis de interesser, der søges fremmet med lobbyaktiviteten, er forenelige med de overordnede principper og retningslinjer, der er angivet ovenfor.

Socialt ansvarlige investeringer
Den socialt ansvarlige investeringspolitik er baseret på FN’s konventioner vedrørende grundlæggende menneskerettigheder, og følgende hensyn inddrages i investeringsprocessen:

  • Selskaberne anvender ikke børnearbejde
  • Selskaberne respekterer ligestilling uanset køn, race og religion
  • Selskaberne respekterer den enkeltes ret til at oprette og være medlem af en lovlig fagforening
  • Selskaberne respekterer ILO-konventioner omhandlende arbejdsmiljøet
  • Selskaberne gør ikke brug af tvangsarbejde
  • Selskaberne modarbejder alle former for korruption
  • Selskaber bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

Find mere information om politikker og retningslinjer for ansvarlige investeringer her.

Andel af investeringerne

Net-Zero 2050 målsætningen og 2030 målsætningen, der er beskrevet indledningsvist under punktet om »Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika« omfatter alle pensionsvirksomhedens investeringer, uanset om der er tale om direkte eksponeringer i investeringsmodtagende enheder eller andre typer eksponeringer mod disse enheder.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at de hensyn der søges fremmet med Net-Zero 2050 målsætningen og 2030 målsætningen gælder for investeringerne samlet. Målsætningerne søger at realisere en løbende reduktion af udledningen af drivhusgasser fra investeringerne i overensstemmelse med anbefalingerne fra FN’s Klimapanel og Det Internationale Energiagentur. Formålet hermed, er at sikre, at den økonomiske aktivitet der investeres i samlet set holdes indenfor rammerne af målsætningerne i Paris-aftalen. Realisering af de fastsatte mål og delmål medfører dermed ikke i sig selv, at investeringerne isoleret set kan anses for ”grønne”, ”klimavenlige”, ”bæredygtige” eller lign.

På samme måde er alle investeringer omfattet af pensionsvirksomhedens ansvarlighedspolitik, der tager afsæt i de principper og retningslinjer, der er indeholdt i OECD’s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd for multinationale virksomheder og FN’s vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder, herunder grundlæggende ILO-konventioner om arbejdstagerrettigheder.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at de hensyn der søges fremmet ved at lade de nævnte retningslinjer og principper indgå som fundament for pensionsvirksomhedens ansvarlighedspolitik ikke i sig selv medfører at investeringerne samlet set eller hver for sig kan anses for ”bæredygtige”.

Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika

Følgende bæredygtighedsindikator anvendes til at overvåge om de reduktionsmål, der er sat for investeringerne på baggrund af Net Zero 2050 målsætningen og 2030 målsætningen, opnås:

• Beregning af klimaaftryk (CO2e-udledning)

Beregningerne gennemføres løbende, mindst en gang årligt, og offentliggøres på pensionsvirksomhedens hjemmeside og i den periodiske rapportering, herunder i erklæring om de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtigheden som også offentliggøres på hjemmesiden.

Metoder

Beregningen af investeringernes klimaaftryk tager afsæt i både rapporteret data og modelbaserede beregninger.

For børsnoterede aktier anvendes rapporteret data, der indhentes via dataleverandør ISS ESG. For andre investeringer, f.eks. investeringer i fonde, herunder private equity-, private debt (gæld), og infrastrukturfonde anvendes både rapporteret data og, hvor det ikke er muligt, modelbaserede beregninger.

De modelbaserede beregninger tager afsæt i rapporteret fra børsnoterede virksomheder og lægger til grund, at investeringer i en bestemt sektor eller industrigruppe, hvor rapporteret data ikke er tilgængelig, har et klimaftryk svarende til investeringer i en tilsvarende til sektor eller industrigruppe hvor rapporteret data er tilgængeligt.

Datakilder og databehandling

For børsnoterede selskaber indhentes data via ekstern dataleverandør ISS ESG.

For andre investeringer indhentes rapporteret data direkte fra den investeringsmodtagende enhed eller dennes forvalter, hvor det er muligt.

Hvor rapporteret data ikke er tilgængelig foretages interne modelbaserede beregninger. Der kan findes mere information om modeller for beregning af klimaaftryk i lovpligtig rapport om samfundsansvar, der offentliggøres på pensionsvirksomhedens hjemmeside (modelberegninger anvendes for første gang i rapporten for 2022 der offentliggøres i foråret 2023).

Begrænsninger mht. metoder og data

CO2e-emissionstal for enkeltinvesteringer er forbundet med usikkerhed. Det gælder både for rapporteret data og for data baseret på modeller, som beskrevet ovenfor. Usikkerheden skyldes blandt andet at virksomhedernes opgørelse af egne emissionstal (rapporteret data) i sig selv er vanskelig og kan være delvist forbundet med skøn. Hvor der anvendes modelbaserede opgørelser øges denne usikkerhed, da de ikke tager afsæt i virksomheden selv men i sammenlignelige økonomiske aktiviteter.

Det er dog pensionsvirksomhedens opfattelse, at opgørelsen af investeringernes klimaaftryk, herunder ved at kombinere rapporterede og modelbaserede data, giver et rimeligt billede af udviklingen i investeringernes samlede klimaaftryk og derfor også er egnede som grundlag for at overvåge om investeringerne holder sig inden for rammerne af de klimamålsætninger der er sat for porteføljen.

Det er pensionsvirksomhedens forventning, at kvaliteten af data vil stige i takt med at området modnes og andelen af virksomheder der rapporterer deres klimaaftryk øges. Dermed vil usikkerheden forbundet med anvendelsen af CO2e-emissionstal løbende mindskes.

Due diligence

Alle investeringer er underlagt pensionsvirksomhedens ansvarlighedspolitik, der er en integreret del af pensionsvirksomhedens investeringsbeslutningsprocesser, herunder i forberedelsen af investeringer.

Investeringer via eksterne forvaltere er underlagt de samme retningslinjer som øvrige aktiver, med de begrænsninger der følger af, at aktiverne ikke forvaltes direkte.

Den ansvarlige politik inddrages via due diligence-processen og søges implementeret med de nødvendige aftaler med forvaltere, ligesom principperne i politik og retningslinjer vil blive anvendt ved deltagelse på generalforsamlinger og i bestyrelser eller rådgivende organer.

Fokus på forvalterens politikker for ansvarlige investeringer og den organisatoriske forankring heraf skal sikre, at forvalteren arbejder struktureret med bæredygtighed og dermed understøtter fx målsætningerne i Paris-aftalen og internationalt anerkendte retningslinjer for ansvarlig virksomhedsførelse.

Der fokuseres endvidere på forvalterens vilje og evne til løbende at indgå i dialog omkring forvalterens indsats på bæredygtighedsområdet, herunder med henblik på at understøtte rapporteringsmæssige forpligtelser.

Politikker for aktivt ejerskab

Forvaltning af den ansvarlige investeringspolitik

Aktivt ejerskab indgår som en integreret del af investeringsstrategien og de enkelte trin i investeringsprocessen.

Pensionsvirksomheden forholder sig aktivt til selskaber, der vurderes ikke at agere ansvarligt i forhold til selskabets miljø- og klimamæssige indvirkning, sociale indvirkning og god selskabsledelse, herunder via stemmeafgivelse og igennem dialog med selskabets ledelse og andre interessenter.

Screening og kritiske dialoger
Børsnoterede selskaber – afgrænset som ejerandele og virksomhedsobligationer udstedt af erhvervsdrivende selskaber, jf. listen over godkendte instrumenter – overvåges løbende for brud på ansvarlighedspolitikken.

Overvågningen tager afsæt i FN’s Global Compact og OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber.

På baggrund af information herfra vurderes det, om et selskab i væsentlig grad agerer i strid med politik og retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Hvor det vurderes at et selskabs adfærd i væsentlig grad er i strid med politik og retningslinjer for ansvarlige investeringer, vurderes det om selskabet er uacceptabelt, acceptabelt eller eventuelt skal sættes på en overvågningsliste, mens der foretages yderligere undersøgelser eller indledes en kritisk dialog med selskabet. Efter undersøgelsen eller det kritiske dialogforløb skal selskabet enten kategoriseres som acceptabelt eller uacceptabelt. Med respekt for ordentlighed i processen tilstræbes det, at undersøgelser og kritiske dialoger gennemføres hurtigt og gerne under 1 år. Aktier i uacceptable selskaber afhændes. Pensionsvirksomheden offentliggør en ’eksklusionsliste’ med et samlet overblik over selskaber kategoriseret som uacceptable. Eksklusionslisten offentliggøres på Sampensions hjemmeside.

Forbedrende dialoger
Med henblik på at understøtte FN’s Verdensmål deltager pensionsvirksomheden i dialoger med udvalgte selskaber, hvor det vurderes, at de ikke i tilstrækkelig grad understøtter FN’s Verdensmål, og med særligt fokus på selskaber der vurderes at præstere dårligere end sammenlignelige selskaber.

Det forbedrende dialogprogram skal tage udgangspunkt i temaer, der understøtter et eller flere specifikke Verdensmål. De valgte temaer revurderes mindst en gang årligt.

Det forbedrende dialogprogram tager udgangspunkt i Verdensmålene med det mål at understøtte investerede selskabers deltagelse i en bæredygtig udvikling. Dialogerne indledes dermed ikke med en formodning om overtrædelse af nærværende retningslinjer, og i modsætning til de kritiske dialoger vil de forbedrende dialoger derfor som udgangspunkt heller ikke lede frem til et beslutningspunkt om, hvorvidt de pågældende selskaber skal ekskluderes.

Stemmeafgivelse
Pensionsvirksomheden søger at maksimere sin påvirkning af selskaberne ved stemmeafgivelse på generalforsamlinger, hvor det vedrører dagsordenspunkter, der har høj væsentlighed i forhold til politik og retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Dagsordenspunkter vedrørende klimaforandringer og dagsordenspunkter, der er relevante i forhold til igangværende kritiske dialoger, anses for at have høj væsentlighed.

Der stemmes altid på generalforsamlinger i danske OMX C25 selskaber samt på generalforsamlinger for danske og udenlandske børsnoterede selskaber, hvor pensionsvirksomheden repræsenterer mere end 3 % af stemmerne.