Image No Description
Arrow Left
Ansvarlige investeringer

Klimamål og stier til net-zero 2050

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger har fastlagt klare mål på klimaområdet, og har konkrete handlingsplaner for at understøtte Paris-aftalens målsætning om en maksimal temperaturstigning frem mod 2050. 

Det helt overordnede klimamål for Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, er at følge Paris-aftalens målsætning om en reduktion af investeringsporteføljens klimaaftryk til netto nul i 2050.

Fælles handlingsplan

For at sikre en løbende opfølgning og sikre, at det langsigtede mål bliver nået, er der udarbejdet en konkret handlingsplan for alle selskaber i Sampension-fællesskabet. Handlingsplanen indeholder blandt andet delmål og de såkaldte "stier til net-zero" for de enkelte sektorer i porteføljen, og er forankret i objektive kriterier og relevant klimaforskning.

Formålet med handlingsplan er at sikre, at investeringsporteføljerne understøtter målsætningerne i FN’s Paris-aftale.

De overordnede rammer for handlingsplanen er:

 • Reduktion af investeringsporteføljens klimaaftryk, så porteføljens udledning af drivhusgasser er netto nul senest i 2050 (”net zero-målsætningen”).
   
 • Reduktion af udledning af drivhusgasser med mindst 45 % i perioden 2020-2030.
   
 • Handlingsplanen skal så vidt muligt baseres på objektive kriterier og relevant klimaforskning og skal indeholde konsistente delmål for perioden frem til 2050.
   
 • Delmålene skal inkludere ”stier til net zero” for relevante emissions-tunge sektorer.
   
 • Handlingsplanen skal understøtte, at Sampension-fællesskabet aktivt deltager i omstillingen til en klimamæssigt bæredygtig økonomi ved løbende at afsøge mulighederne for investering i en grøn omstilling.
   
 • Handlingsplanen revurderes mindst en gang årligt, herunder på baggrund af ny tilgængelig viden og den realiserede globale udvikling på området.

Forankret i objektive kriterier

Handlingsplanen og "stier mod net-zero" er baseret på objektive kriterier og relevant klimaforskning.

Læs mere

Stier mod net-zero 2050

De overordnede rammer for fastlæggelse af klima-stier er:

 • Net-zero 2050-målsætningen omfatter den samlede investeringsportefølje.
   
 • Der etableres separate stier for de enkelte sektorer og regioner under hensyntagen til, at kravene til omstilling varierer fra sektor til sektor og fra region til region.
   
 • Stier baseres på anerkendte måltal og skal understøtte transparens og sammenlignelighed år til år. Stierne vil tage udgangspunkt i måltallene ‘absolut carbon emission’ og ‘carbon footprint’, i overensstemmelse med branchehenstillingen fra F&P, der er en udløber af regeringens klimapartnerskab. Metrikker for ‘carbon intensitet’ og ‘vægtet gennemsnitlig carbon intensitet’ vil fortsat blive beregnet og indgå som supplement til de primære nøgletal.
   
 • Udover definerede stier for de enkelte sektorer, kan der være behov for at fokusere særligt på enkelte områder (f.eks. udvinding og afbrænding af kul).

Fortsat fald i investeringernes klimaaftryk

2022 er det første år, hvor det for pensionskassen har været muligt at indhente og modellere udledninger på basis af fyldestgørende data for stort set hele porteføljen. Pensionskassen kan dermed beregne klimaaftrykket for mere end 95 pct. af de samlede netto-investeringsaktiver. Det er afgørende for at kunne opfylde pensionsvirksomhedens klimamål og sikre den nødvendige transparens for kunder og interessenter i det omgivende samfund.

I den samlede beregning af klimaaftryk har det i 2022 tilmed været muligt at inkludere skovinvesteringer, der optager CO2. Pensionskassens skovinvesteringer giver et samlet dræn på 27.508 ton CO2e i 2022. Beregningerne af dette dræn baserer sig på data indsamlet og beregnet af en ekstern data-leverandør.

Beregning af klimaaftrykket på tværs af aktivklasser viser en samlet udledning for 2022 på 65.082 tons CO2e og et carbon footprint per mio. kr. investeret på 5,83.