Nyheder


Ændringer i grundlagsrenten

19. november 2019

Grundlagsrenten justeres pr. 1. januar 2020 - læs hvad betyder for dig i den besked, vi har lagt i din digitale postkasse.

Trods gode investeringsafkast i år er den generelle udvikling i verdensøkonomien ikke positiv. Det mest markante krisetegn de senere år er de faldende renter, hvoraf flere er i minus for tiden. Derfor er vi ifølge pensionsvilkårene forpligtet til at justere grundlagsrenten fra de nuværende 0 pct. til -0,75 pct. fra 1. januar 2020.

Justeringen af grundlagsrenten spiller forskelligt ind afhængig af, hvilken pensionsordning du har. Har du den fleksible pensionsordning, som langt de fleste medlemmer, har justeringen ingen betydning for dit depot og størrelsen af din samlede pension, fordi faldet i grundpension opvejes af en stigning i tillægspensionen.

Grundlagsrente

Grundlagsrenten er den rente, selskabet bruger til at beregne ydelsen, som hører til pensionsordningens opsparede værdi og aftalte indbetalinger. Der er forskellige regler for grundlagsrentens størrelse, afhængig af, hvornår en pensionsordning er oprettet.

Grundpension

Grundpension er en del af din pension i den fleksible pensionsordning. Det indgår i det beregningstekniske grundlag, som er anmeldt til Finanstilsynet. Det grundlag kan kun ændres, hvis bestemte betingelser er opfyldt. Det vil sige, at grundpensionen er betinget garanteret og ændringer skal godkendes af pensionskassens bestyrelse. Du kan se betingelserne i dine vilkår i punktet regler og paragraffer. Ud over grundpension består pensionen i den fleksible pensionsordning også af tillægspension, som er ugaranteret.

Når vi nedsætter grundlagsrenten, bliver andelen af den betingede garanterede del – grundpensionen – lavere, mens andelen af den ugaranterede del – tillægspensionen – bliver større.

Tillægspension

Tillægspension er en del af din samlede pension i den fleksible pensionsordning. Tillægspensionen betales af bonuskapital, bonus og tilskud fra egenkapitalen. Det er et årligt tillæg regnet på vilkår, der fastsættes og ændres af pensionskassens bestyrelse. Ændrer tillægspensionen sig, ændrer dine pensioner sig også.

Hvornår ændres grundlagsrenten?

Pensionskassens ydelser er betinget af, at forudsætningerne i det tekniske grundlag opfyldes.

Det betyder, at de skal nedsættes, såfremt en eller flere af følgende forudsætninger opfyldes:

  1. Den konstaterede dødelighed eller invaliditetshyppighed i pensionskassen set over en 3-årig periode afviger til ugunst for pensionskassen i forhold til grundlagets forudsætninger.
  2. De konstaterede forhold set over en 3-årig periode vedrørende børn og ægtefæller afviger til ugunst for kassen set i forhold til grundlagets forudsætninger.
  3. Grundlagets forudsatte omkostningsprocent er lavere end gennemsnittet af livsforsikringsselskabers og pensionskassers omkostningsprocent (jf. nøgletallene i regnskabsbekendtgørelsen) for de sidste 3 år.
  4. Grundlagsrenten overstiger ny investeringsafkastet efter skat på lange statsobligationer (10-årige) målt som gennemsnit over 25 på hinanden følgende børsdage.
  5. Pensionskassens realiserede afkast efter skat har over en 3-årig periode ligget under grundlagsrenten.
I dette tilfælde ændres grundlagsrenten på grund af forudsætninger nummer 4.