Nyheder


Generalforsamling med fokus på markedsrente

24. juni 2020

Forslag om at tilbyde nye medlemmer en pensionsordning i markedsrente blev vedtaget på pensionskassens generalforsamling, som blev afviklet med begrænset fysisk fremmøde, masser af fuldmagter og livestreaming.

90 medlemmer af Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD) fulgte med hjemmefra via livestreaming, da pensionskassens generalforsamling fandt sted 22. juni i Hellerup.

PJD havde på forhånd opfordret medlemmerne til at afgive fuldmagt og dermed undgå fysisk deltagelse, og fremmødet var derfor begrænset til en lille skare.

Ny pensionsordning

I sin beretning bød formand Erik Bisgaard Madsen bl.a. velkommen til pensionskassens nye adm. direktør, Mads Smith Hansen.

Med afsæt i forårets turbulens på de finansielle markeder under coronapandemien begrundede formanden, hvorfor det giver god mening for alle pensionskassens medlemmer at overgå til et pensionsprodukt, som tager højde for, hvilken risiko det enkelte medlem kan bære i forhold til sin alder og dermed tidshorisont i forhold til pension.

Arbejdet for overgang til et nyt markedsrenteprodukt har stået på i nogle år, og bestyrelsen ville gerne have tilbudt et kollektivt omvalg sidste år. Det gav Finanstilsynet imidlertid afslag på, men bestyrelsen var ikke enig i afgørelsen og indbragte den til Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn.

Nævnet har netop stadfæstet Finanstilsynet beslutning, fortalte formanden i sin beretning, og bestyrelsen er nu gået i gang med at planlægge et individuelt omvalg. Som første skridt mod det nye produkt havde man valgt at fremlægge forslag om, at alle nytegninger sker i markedsrente.

Det nævnte forslag blev senere på generalforsamlingen vedtaget med 568 stemmer for og 2 imod. Bestyrelsens andet forslag på generalforsamlingen, forelæggelse og godkendelse af lønpolitik, blev også vedtaget.

Forslag fra medlemmer

Et andet forslag på generalforsamlingen var fremsendt af Nora Skjernaa Hansen og blev præsenteret af Lisbet Ogstrup. Det handlede om omgående indarbejdelse af to beslutningsforslag i pensionskassens politik for ansvarlige investeringer om henholdsvis ikke at foretage nye investeringer i selskaber, der beskæftiger sig med fossil energi, og om hurtigst muligt at afvikle eksisterende investeringer i samme selskaber (den fulde ordlyd kan ses i indkaldelsen til generalforsamlingen under punkt 5.a og 5.b).

Erik Bisgaard Madsen fastslog, at bestyrelsen anerkender intentioner og retning i forslaget, men begrundede, hvorfor bestyrelsen ikke kunne anbefale at stemme for forslaget med bl.a. at henvise til, at bestyrelsen ønsker en helhedsorienteret tilgang til en grøn omstilling. Forsaget blev ikke vedtaget.

Medlem Niels Schøler havde foreslået, at PJD skal tilbyde medlemmerne en sundhedsordning og evt. en sundhedsforsikring. Forslaget kunne ikke behandles, da Niels Schøler hverken var til stede eller havde sendt en repræsentant, men Erik Bisgaard Madsen tilkendegav, at bestyrelsen kan støtte forlaget og er enig i, at der kan være en efterspørgsel blandt medlemmerne.

Kirsten Holst Sørensen var på valg til bestyrelsen og blev genvalgt.

I den nærmeste fremtid kan du finde referatet fra generalforsamlingen her på hjemmesiden.