Nyheder


Høje afkast gav gevinst til pensionsopsparerne

5. marts 2018


 • Samlet investeringsafkast: 12,0 mia. kr. mod 14,2 mia. kr. i 2016
 • Indbetalinger i alt: 9.522 mio. kr. mod 9.017 i 2016
 • Aktiver i alt: 290 mia. kr. mod 268 mia. kr. i 2016
 • Antal kunder: 295.000 mod 272.000 i 2016
 • Omkostninger pr. forsikret
  • Sampension Liv: 387 kr. mod 397 kr. i 2016
  • Arkitekternes Pensionskasse: 540 kr. mod 1.042 kr. i 2016
  • Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger: 552 kr. mod 1.065 i 2016

 • Investeringsafkast
  • Sampension Liv markedsrente: 4,2%-13,3% (7,5 % i gennemsnit)
  • Sampension Liv traditionel gennemsnitsrente: 3,1% mod 8,8% i 2016
  • Arkitekternes Pensionskasse: 7,1% mod 7,5% i 2016
  • Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger: 8,1 % mod 7,9 % i 2016

2017 var et meget fint år for pensionsopsparerne i Sampension, som fik op til 13,3 % i afkast. I alt beløb investeringsafkastet i de tre selskaber i administrationsfællesskabet sig til 12,0 mia. kr. 

Kunderne med markedsrente fik et afkast før skat på mellem 4,2 %-13,3 %, og vi skal helt tilbage til 2013 for at overgå det afkast for kunder, der sparer op med høj risiko.

”Afkastet er den enkelte faktor, der betyder mest for værditilvæksten i en pensionsordning. Det høje afkast på 13,3 % gik til alle kunder på op til 40 år, som har valgt høj risiko. Kunder, som er tættere på pension, fx som 60-årig, fik et afkast på op til 7,25 %, hvilket også må siges at være ganske fint,” siger adm. direktør Hasse Jørgensen.

Baggrunden er den økonomiske udvikling verden over i 2017, hvor vi har været vidne til et af de bredeste globale økonomiske opsving siden starten af tiåret, og fremgangen i de internationale konjunkturer udmøntede sig også i rigtig flotte stigninger på de fleste finansielle markeder. Som eksempel gav emerging markets aktier et afkast på 30 %, det amerikanske aktiemarked steg mere end 20 %, og danske aktier fulgte pænt med og steg knap 20 % i værdi.

”At træerne ikke vokser ind i himlen, blev alle mindet om i februar, hvor en korrektion på aktiemarkederne skar en del af værdistigningerne. Alt peger på, at vi står overfor rentestigninger, og man skal tænke godt over, om man sparer op med den rette risiko i de kommende år,” siger Hasse Jørgensen.

Nye pensionskasser bag stigende indbetalinger til administrationsfællesskabet

Sampension Administrationsselskab A/S forvalter også investeringerne for Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger udover Sampension Liv.

De samlede pensionsbidrag til Sampension-fællesskabet beløb sig til 9.522 mio. kr. Det er en stigning på 505 mio. kr. eller 5,6 %, hvilket skyldes tilgangen af de to pensionskasser fra 1. januar 2017. Indbetalingerne til Sampension Liv landede på 8.784 mio. kr. hvilket er 2,6 % lavere end samme periode sidste år primært
på grund af lavere indirekte præmieindtægter fra genforsikring af tjenestemænd. Indbetalingerne til Arkitekternes Pensionskasse steg 4,5 %, mens indbetalingerne til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger voksede med 3,0 %.

Faldende omkostninger

Sampensions omkostninger til administration faldt med 2,5 % og udgjorde 387 kr. pr. forsikret i Sampension Liv. De to pensionskassers skifte til administrationsfællesskabet har medført væsentlige fald i deres administrationsomkostninger.

Således blev omkostningerne lige knap halveret for medlemmerne i Arkitekternes Pensionskasse til 540 kr. og i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger til 552 kr. pr. medlem.

”Hertil kommer investeringsomkostningerne, som også blev sat ned i 2017, hvilket giver en meget lav og konkurrencedygtig samlet omkostning for medlemmerne. De lavere omkostninger betyder, at en større del af medlemmernes indbetalinger og afkast går til at styrke opsparingen,” siger Hasse Jørgensen.

Sampension Liv, indbetalinger mio. kr.20172016

Løbende præmier

Gruppelivspræmier

4.564

2.403

4.497

2.371

Løbende præmier i alt

Indskud mv.

6.967

1.156

6.868

1.242

Præmier direkte forsikring8.1238.110
Præmier indirekte forsikring661908
Bruttopræmier i alt8.7849.017
Arkitekternes Pensionskasse, indbetalinger mio. kr.20172016

Ordinære bidrag

Indskud mv.

329

23

312

25

Bidrag i alt352337
Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger,
indbetalinger mio. kr.
20172016

Ordinære bidrag

Indskud mv.

354

32

342

33

Bidrag i alt386375

Høj soliditet

Sampension Liv har en særdeles solid kapitalstyrke med en solvensdækning på 601 % i forhold til Solvens II-kravet. Samme tal for Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger udgør hhv. 377 % og 360 % og dermed også en pæn overdækning.

Årets resultat beløb sig til et overskud på 41 mio. kr. for Sampension Liv, 131 mio. kr. for Arkitekternes Pensionskasse og 236 mio. kr. for Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger.

Den samlede balance i Sampension-fællesskabet steg med 23 mia. kr. til 290 mia. kr., hvoraf Sampension Liv tegner sig for 266 mia. kr., Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger for 14,7 mia. kr. og Arkitekternes Pensionskasse for 9,6 mia. kr.

Fokus på menneskerettigheder, klima og skat som del af ansvarlige investeringer

Sampension formulerede sin første politik for ansvarlige investeringer i 1998. Det skete på baggrund af Burma-boykot og eksklusion af det franske olieselskab Total.

Regnskabsmeddelelse 2017

”I Sampension vil vi skabe værdi på ansvarlig vis. Derfor ønsker vi som investor at gøre vores indflydelse gældende via et aktivt ejerskab og arbejder kontinuerligt på at integrere ansvarlighed i de virksomheder, vi investerer pensionsopsparernes midler og selskabets egenkapital i,” siger Hasse Jørgensen.

I alt havde Sampension i 2017 kritisk dialog med 93 virksomheder, hvoraf 42 nye dialoger blev startet op i årets løb.

Menneskerettigheder er et meget væsentligt emne i Sampensions ansvarlige investeringspolitik. I juni indførte Sampension en ny, mere eksplicit politik angående investeringer i besatte områder. I forlængelse heraf blev fire selskaber ekskluderet fra Sampensions investeringer, og Sampension indledte kritisk dialog med en række selskaber. Klima har siden 2010 været en eksplicit del af Sampensions ansvarlige investeringspolitik. Fra januar 2017 har Sampension også haft fokus på at understøtte COP21-aftalens klimamål, som blev indarbejdet i den ansvarlige investeringspolitik fra årets start.

”Vi er også i gang med at undersøge, hvordan vi kan vurdere den samlede klimapåvirkning af virksomheder i hele eller dele af investeringsporteføljen og hvordan de kan forbedre sig på området. Dette arbejde fortsætter i 2018,” siger Hasse Jørgensen.

Sampension besluttede i 2017 at øge fokus på aktivt ejerskab. Det betød, at Sampension fra 2018 systematisk vil deltage og stemme på generalforsamlinger for de danske OMX C25 selskaber samt stemme på generalforsamlinger for danske og udenlandske børsnoterede selskaber, hvor Sampension repræsenterer mere end 3 % af stemmerne.

For øvrige børsnoterede selskaber vil Sampension stemme, når det giver mening at involvere sig direkte og især
sammen med andre store investorer og via netværk. Det skete eksempelvis i foråret 2017, hvor Sampension stemte på to internationale olieselskabers generalforsamlinger for at påvirke deres aktiviteter i en mere klimavenlig retning på ryggen af COP21-målene.

Sampension tog et nyt skridt på skatteområdet i 2017 for at få multinationale selskaber til at følge OECD’s retningslinjer og oplyse detaljeret om deres skatteforhold. Dermed gjorde Sampension skatte-transparens til et selvstændigt tema i arbejdet med ansvarlige investeringer og udvidede den systematiske screening om skatteforhold til også at omfatte oplysningsforpligtelsen.

Regnskabstal 2017

Administrations-fællesskabetSampension LivArkitekternes PensionskassePensionskassen
for Jordbrugs-
akademikere
& Dyrlæger
Indbetalinger9.5228.784352386
Investeringsafkast12.03610.3826061.048
Forsikringsmæssige driftsomkostninger-181-170-5-6
Årets resultat40841131236
Egenkapital9.3803.6162.1493.615
Overskudskapital5.6724.465471736
Aktiver i alt290.348266.0239.63714.688
Omkostninger i kr. pr. forsikret387540552
Solvensdækning (SCR)601%377%360%
Antal forsikrede294.965275.0909.68710.188

For yderligere kommentarer, kontakt adm. direktør Hasse Jørgensen på 4020 5856.

Regnskabstal 2017