Nyheder


Pæn vækst og investeringsresultater blandt de bedste i markedet

15.februar 2019

Samlede tal for selskaberne i Sampension fællesskabet

 • Sampension runder 10 mia. kr. i samlede indbetalinger
  • Heraf stor stigning i indskud på 28 pct. til 1.547 mio. kr.
 • Relativt høje investeringsafkast i forhold til andre pensionsselskaber i både markedsrente og gennemsnitsrente:
  • Kunderne i Sampension Liv fik nogle af markedets bedste afkast i markedsrente på ml. 0,4 og -5,7 pct. i afkast (-1,7 pct. i gennemsnit)
  • Traditionel gennemsnitsrente i Sampension Liv gav et tidsvægtet afkast på 3,0 pct.
  • Arkitekternes Pensionskasse fik et afkast på -2,1 pct.
  • Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger fik et afkast på -2,3 pct.
 • Stigning i antal kunder og medlemmer til 298.395. Hertil kommer 17.969 genforsikrede tjenestemænd
 • Ingeniørpensionskasse og flere nye firmapensionskunder valgte Sampension efter udbud
 • Sampension udvikler carbon footprint efter retningslinjer fra TCFD – offentliggøres i ESG-rapport
 • Øget kundetilfredshed i 2018.

Markant flere ekstraordinære indskud bag stigende indbetalinger
Indbetalingerne til selskaberne i Sampension-fællesskabet udviste en ganske pæn vækst i 2018 med en samlet fremgang på 5,4 pct. til 10,0 mia. kr. Væksten skyldes primært stigende aktivitetsniveau hos kunder og medlemmer, der kommer med ekstra indskud eller samler andre pensionsordninger hos Sampension. I perioden fik Sampension-fællesskabet knap 28.000 nytegninger og overførsler, hvilket er noget over normalen. Opdeles væksten på virksomheder, fremgår det, at årets indskud og overførsler voksede med 27 pct. til 1,5 mia. kr. hos Sampension Liv, og med 37 pct. hos Arkitekternes Pensionskasse og 55 pct. hos Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger til henholdsvis 32 og 49 mio. kr. i forhold til 2017.

”Vi mærker en stigende interesse for Sampension for tiden. Det ser vi, når kunder og medlemmer indbetaler mere til deres pension, men også ved at vi havde 870.000 besøg på hjemmesiderne i løbet af året, hvoraf halvdelen loggede sig på og tjekkede op på deres pensionsforhold. Samtidig blev vi inviteret med til at byde på en række nye firmapensionsordninger i løbet af året,” siger Hasse Jørgensen, adm. direktør i Sampension.

Indenfor firmapension er det værd at nævne tilgangen af Albatros Travel, Sparekassen Kronjylland samt Hærens Konstabel- og Korporalforening med i alt 2.850 pensionsopsparere. De valgte alle Sampension i konkurrence med andre aktører og har fået en attraktiv firmapensionsordning med sundhedsforsikring. De to sidstnævnte påvirker først indbetalingerne fra januar 2019.

Det samme gælder ingeniørpensionskassen ISP, der i oktober indgik aftale om at skifte til Sampension med deres 12.500 medlemmer. ISP besluttede sig for en mere omfattende samarbejdsmodel, hvor de indtræder som ejere af Sampension Administrationsselskab A/S på lige fod med Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. Medlemmerne får deres pensionsordning i Sampension fra 1. juli 2019.

Blandt de bedste til at investere
Kunder med markedsrente fik samlet set et negativt afkast på -1,7 pct. i et år, som blev kaldt det værste for de danske pensionsopsparere med markedsrente siden finanskrisen. Sampensions afkast er dog blandt de bedste i forhold til andre pensionsselskaber for kunder med moderat risiko uanset år til pensionering og uanset risikoprofil, ifølge analysehuset Morningstar.

”Det er helt afgørende, at vi kan levere gode afkastresultater til vores kunder og medlemmer – ikke mindst når markederne går ned, og vi dermed beskytter kundernes opsparing mod store tab. Vores investeringsresultater ligger meget fint på både kort og længere sigt,” siger Hasse Jørgensen.

Afkast 2018 – markedsrente – moderat risiko

År til pensionering302015105
Sampension-3,9%-3,3%-2,4%-1,6%-0,8%
Median-5,2%-4,9%-4,2%-3,4%-2,2%

Afkast 2014-18 – markedsrente – moderat risiko

År til pensionering302015105
Sampension36,2%33,2%30,5%27,7%24,9%
Median34,6%33,0%29,1%26,9%22,8%

Kilde: Morningstar

Lav ÅOP til fordel for kunderne
Det kendetegner Sampension forretningsmodel, at pensionsopsparing og forsikringer samt tilhørende service og rådgivning udbydes til en meget konkurrencedygtig pris. For de enkelte kunder og medlemmer betyder det, at den samlede pris, man betaler som pensionsopsparer – det man kalder ÅOP – ligger på ca. 0,5 pct. i Sampension Liv og 0,6 pct. i Arkitekternes Pensionskasse og i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. I markedet skal det sammenlignes med typiske ÅOP’er på omkring og over 1 pct. hos de kommercielle pensionsselskaber.

”Der er flere grunde til de lave omkostninger. For det første er vi ejet af kunderne og skal ikke som sådan tjene penge på kundernes aktiviteter, ligesom Sampension heller ikke betaler udbytte. For det andet har vi et meget effektivt set up med udbredt brug af digitale services og IT. For det tredje er det en del af vores DNA, vores måde at tænke på, at hver en krone sparet er en krone tjent til kunderne. Og at spare et halvt procentpoint i ÅOP over 30 år kan betyde en gevinst på op til en halv mio. kr. for en helt almindelig opsparer over 30 år i forhold til, hvis man var kunde et andet sted,” siger Hasse Jørgensen.

Sampension har en livslang værdiskabelse, og kunderne betaler samme lave pris til administration og investering uanset, om de er på arbejdsmarkedet eller er gået på pension. Det bliver således ikke dyrere i Sampension, alene fordi man går på pension og stopper med indbetalingerne.

Ud fra samme princip om sammenhæng fastsætter Sampension forsikringspriser til eksisterende og nye kunder, så det ikke giver underskud over aftaleperioden. Sampension har således heller ikke oparbejdet et stort underskud på syge- og ulykkesforsikringer, som det er ellers er udbredt i branchen med risiko for, at nogle kunder betaler højere priser for at dække underskud andre steder.

Klimascenarier påvirker alle virksomheders forretning
Sampension har fokus på, hvordan klimaforandringer kan ændre virksomheders og hele branchers forretning. Derfor har Sampension-fællesskabet tilsluttet sig TCFD - Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Tanken bag TCFD er at sikre bl.a. investorer, långivere og pensionsselskaber konsistent information om klimarelaterede finansielle risici i de virksomheder, de investerer i og arbejder med. Fokus ligger således ikke mindst hos virksomhederne med metoder til, hvordan de kan opgøre forskellige klimascenariers påvirkning af virksomhedens drift, indtjening osv.

”Vi har udvidet indsatsen for at skabe mere transparente investeringsmarkeder i forhold til klimarisici ved at slutte op om TCFD, da det også giver os ny viden og metoder inden for klimaområdet, som vi kan bruge, når vi investerer. Vi har også for første gang målt aktieinvesteringernes carbon footprint, som vi offentliggør i ESG-rapporten, der udkommer senere på foråret sammen med årsrapporten,” siger Hasse Jørgensen.

Styrket kundetilfredshed
Sampension går frem i Aalunds Pensionsbarometer 2018, der er en årlig måling af pensionsopsparernes tilfredshed med deres pensionsselskab. Sampension ligger nu på en 3. plads mod en 5. plads i 2017 og med en score for samlet tilfredshed på 4,03 mod 3,80 året før.

”Det er glædeligt, at Sampension ligger bedst af alle selskaber på spørgsmålet om, hvorvidt man er generelt godt orienteret om sin pensionsordning. Det er et helt grundlæggende parameter og i øvrigt den score ifølge Aalund, der har størst betydning for den samlede tilfredshed,” siger Hasse Jørgensen.

Hele 41 % af Sampensions kunder svarer, at de har fået rådgivning inden for de seneste 12 måneder. Det betyder, at Sampension har overhalet markedet på dette område, hvor der til sammenligning er 24 %, der har angivet, at de har modtaget rådgivning inden for de seneste 12 måneder.

Regnskabstal Ultimo 2018
Administrations-fællesskabet i altSampension LivArkitekternes PensionskassePensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger
Indbetalinger mio. kr.10.0359.251373411
Investeringsafkast mio. kr.-767-249-193-325
Forsikringsmæssige driftsomkostninger  mio. kr.-183-172-5,4-5,8
Aktiver i alt mio. kr.286.284262.2839.54314.458
ÅOP*
0,5%0,6%0,6%
Solvensdækning (SCR)444%282%283%
Antal forsikrede298.395278.0799.92210.394

* For en 50-årig pensionsopsparer med et depot på 1 mio. kr.

Den samlede balance i Sampension-fællesskabet faldt med 4 mia. kr. til 286 mia. kr., hvoraf Sampension Liv tegner sig for 262 mia. kr., Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger for 14,5 mia. kr. og Arkitekternes Pensionskasse for 9,5 mia. kr. Baggrunden er kursfaldet i løbet af 2018.

For yderligere kommentarer kontakt adm. direktør Hasse Jørgensen på 40 20 58 66.