Nyheder


Sampension-fællesskabet skærper ansvarligheden med fokus på klima

25. februar 2020

Sampension-fællesskabet sænker aktieporteføljens klimaaftryk med 20 pct. og udelukker 100 kulselskaber fra investeringsuniverset som led i ny klimastrategi. Samtidig udbygges dialogprogrammet, og selskaber vil fremadrettet også blive vurderet ud fra deres evne til at indgå i den grønne omstilling.

Sampension-fællesskabet har søsat en række nye indsatser, som aktivt støtter målene i klimaaftalen, COP21, og har besluttet, at hele aktieporteføljens klimaaftryk skal falde år for år og ligge lavere end verdensaktieindekset generelt.

”Vi ønsker at arbejde med alle vores investeringer under samme målsætning om at påvirke erhvervslivet til at begrænse den negative påvirkning af klima og miljø, og nu tager vi fat i de børsnoterede aktier,” siger Hasse Jørgensen, adm. direktør i Sampension.

Han tilføjer, at global lovgivning, beskatning og andre økonomiske incitamenter er det mest effektive middel til at begrænse udledningen af klimagasser, men at udviklingen ikke går hurtigt nok, og at der er behov for en større indsats for at nå de mål, der er sat i Paris-aftalen.

”Som investor kan vi skubbe på udviklingen ved at gøre vores indflydelse gældende i dialog med de virksomheder, vi investerer i. Derfor har vi i en længere periode haft særligt fokus på at udvikle et fundament for at inddrage klimaforandringer mere aktivt i ansvarligheden og opstille mål for den indsats,” siger Hasse Jørgensen.

Sampension administrerer pensionsopsparing for mere end 330.000 kunder og medlemmer i de fire pensionsselskaber og -kasser, Sampension Liv, Arkitekternes Pensionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger samt ISP Pension. Målet med investeringerne er på ansvarlig vis at skabe et højt langsigtet afkast, så kundernes pensionsopsparing bedst muligt understøtter deres indtægter og formue, når de holder op med at arbejde.

De sociale, ledelsesmæssige og miljømæssige aspekter af investeringerne har været dækket godt ind i de hidtidige politikker og retningslinjer, og ved udgangen af 2019 besluttede bestyrelserne at opprioritere hensynet til investeringernes klimamæssige påvirkning i de politikker og retningslinjer, der er gældende for 2020.

Tre væsentlige indsatsområder

Helt konkret har Sampension-fællesskabet vedtaget at sætte ind tre steder, som man mener, vil give størst effekt uden at gå ud over afkastet i væsentlig grad:

  • Aktieinvesteringernes klimaaftryk skal reduceres markant. Det skal falde år for år og ligge lavere, end hvis Sampension blot havde investeret passivt i verdensaktiemarkedet. Da man som konsekvens heraf lagde investeringerne om i december 2019, betød det et fald i aktieporteføljens klimaaftryk på godt 20 pct.
  • Virksomheder, der henter mere end 30 pct. af omsætningen fra udvinding af kul eller tjæresand, kan ikke længere være en del af Sampensions investeringsunivers. Derfor blev mere end 100 selskaber sat på Sampensions eksklusionsliste i starten af 2020.
  • Grøn omstilling er et særligt tema, når Sampension fremover vurderer virksomhedernes evne og vilje til at ændre forretningsmodel, så den bliver klimamæssigt mere bæredygtig. Det betyder bl.a., at Sampensions andel af investeringer, der knytter sig til fossil energi, forventes at falde i årene fremover.

Styrkelse af det aktive ejerskab

Sampension har også redesignet sit dialogprogram overfor børsnoterede selskaber og har tilføjet et nyt kritisk dialogspor mod virksomheder, der overtræder pensionsselskabets politik og retningslinjer for ansvarlige investeringer.

”Der er tale om en hurtig analyse og dialogproces, som over få måneder kan medføre frasalg og eksklusioner. Desuden indføres der en løbende proces, hvor eksklusioner genovervejes med henblik på reinvestering, hvis virksomheden har forbedret sig,” forklarer Hasse Jørgensen.

Hertil kommer forbedrende dialoger, som handler om at hæve standarden for politikker og retningslinjer hos virksomhederne inden for alle aspekter af ansvarlige investeringer, og som har særligt fokus på at løfte barren hos de selskaber, der performer dårligst. Det forbedrende dialogprogram kobler til FN’s verdensmål for at støtte selskabernes deltagelse i en bæredygtig udvikling. Disse dialoger er fortløbende og kan stå på i mange måneder. Sampension erfaring er, at næsten to tredjedele af disse dialoger rent faktisk medfører konkrete forandringer.

”Vi mener, at erhvervsvirksomheder har den største specifikke, tekniske og økonomiske viden til at ændre forbruget af råvarer og energi i produktion og transport. Derfor vil Sampension – som medejer eller potentiel medejer – gøre vores indflydelse gældende, når det handler om at få virksomhederne til at begrænse den negative påvirkning af klima og miljø fra deres aktiviteter, og til det formål vil anvende dialog eller stemmeafgivelse,” siger Hasse Jørgensen.

Sampension vil også senere i år udvide valgmulighederne for kunder og medlemmer med tilbuddet om investering i fonde med bæredygtighed som tema.


Sampensions klimaindsatser og resultater

Læs mere